Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Bewakingscamera aangeven

Indien u in de onderneming een bewakingscamera heeft is het noodzakelijk om:

 • Deze bewakingscamera aan te geven;
 • Een register van beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden;
 • Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaatsen.  

 

Bewakingscamera aangeven

Deze aangifte moet worden ingediend via www.aangiftecamera.be en moet jaarlijks worden geactualiseerd en gevalideerd worden.

Via deze toepassing kan u inloggen via e-ID, burgertoken of beveiligingscode via een mobiele app. De verantwoordelijke voor deze aangifte is de persoon die beslist heeft de camera’s te plaatsen.

 

Register van beeldverwerkingsactiviteiten

Dit handgeschreven of elektronisch register moet ter beschikking worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten en gaat in voege van zodra de camera’s in werking treden.

Net zoals bij de aangifte is het ook de verantwoordelijkheid van de persoon die de camera’s heeft geplaatst. 

Wat wordt opgenomen in het register:

 • Naam en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke;
 • Wettelijke basis voor de verwerking (wet van 21.03.2007) en de doeleinden ervan;
 • Vermelding van het type plaats
 • Technische beschrijving van de bewakingscamera’s: locatie of plan;
 • Informatiebewijs met betrekking tot de verwerking (pictogram, aangifte, …);
 • Plaats voor het verwerken van de beelden;
 • Het feit of het bekijken in real time al dan niet wordt georganiseerd, alsook de manier waarop;
 • Beschrijving van de categorieën van gefilmde personen en van de categorieën van persoonsgegevens;
 • Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;
 • Doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie;
 • Bewaartermijn van de gegevens (maximum één maand of 3 maanden voor de risicoplaatsen bepaald door het koninklijk besluit van 6/12/2018);
 • Algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, meer bepaald maatregelen die worden genomen om de toegang door niet-gemachtigde personen te verhinderen en maatregelen die worden genomen in het kader van de mededeling van gegevens aan derden;
 • Wanneer het gaat om bewakingscamera’s gericht op de perimeter van een besloten plaats die een bijzonder risico voor de veiligheid vormt (artikel 8/2 van de camerawet), bevat het register ook het positief advies van de bevoegde gemeenteraad.

 

Het pictogram

Het is verplicht om een pictogram aan de ingang van de bewaakte plaats te voorzien zodat de betrokken personen geïnformeerd zijn dat ze gefilmd worden.

 

Welke vermeldingen?

 • “Camerabewaking – Wet van 21 maart 2007”;
 • De naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking en, in voorkomend geval, van zijn vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen;
 • Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer, waarop de verwerkingsverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden;
 • In voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO);
 • In voorkomend geval, de website van de verwerkingsverantwoordelijke, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera’s kunnen raadplegen.

 

Het model van dit pictogram is vastgelegd door de wetgeving. Het gebruik van een ander logo en/of een andere vermelding is niet toegestaan.

Wanneer het gaat om camerabewaking door middel van camera’s voor automatische nummerplaatherkenning, wordt de vermelding “ANPR” in duidelijk zichtbare zwarte hoofdletters toegevoegd op het pictogram, aan de binnenkant van de tekening van de bewakingscamera.

Lees meer actuele info