Accountancy & tax
Voor elke ondernemer

Gebruiksvoorwaarden

laatste aanpassing: 2/3/2021

 

Bedankt voor uw bezoek aan de website www.verschaeren-mertens.be,beheerd en uitgebaat door Accountantskantoor Verschaeren & Mertens, met maatschappelijke zetel te Battelsesteenweg 286, 2800 Mechelen en ondernemingsnummer 0416.727.836. (hierna: Verschaeren & Mertens).

Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Ze zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website www.verschaeren-mertens.be en alle bijhorende media en communicatie waaronder nieuwsbrieven en blogs (hierna: “de Website”). Door gebruik te maken van de Website verbindt u zich ertoe deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.


1. Informatie

Wij nemen alle mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het plaatsen van teksten op onze website en op de bijhorende media en communicatie.

De informatie die op of via de Website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

Wij staan niet in voor de betrouwbaarheid, juistheid en nauwkeurigheid van deze informatie noch voor de geschiktheid ervan in uw specifieke situatie tenzij anders aangegeven. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie en we behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de Informatie op de Website op elk tijdstip te wijzigen.


2. Externe partners & hyperlinks

Verschaeren & Mertens werkt samen met externe partners om bepaalde informatie, diensten en producten via de Website aan te bieden waaronder Billtobox, Silverfin,… Daarnaast kan de Website hyperlinks bevatten naar websites of naar webpagina's van derden of daar op één of andere manier naar verwijzen.

Wij hebben evenwel geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, kenmerken of de al dan niet beschikbaarheid ervan. Het plaatsen van links door Verschaeren & Mertens houdt dan ook op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, schending van de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten door externe partners of derden en wijzen elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden van deze partners en derden voor meer informatie over uw rechten.


3. Intellectuele eigendom

Alle teksten, adviezen, documenten, afbeeldingen, foto's, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Verschaeren & Mertens of aan derden met wie wij een overeenkomst hebben afgesloten.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via de Website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Korte aanhalingen uit adviezen of teksten zijn toegelaten tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron (met hyperlink) en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.


4. Paswoorden

Bepaalde applicaties binnen de Klantenzone zijn enkel toegankelijk door in te loggen met een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord.

Uw gebruikersnaam en paswoord zijn strikt vertrouwelijk en u dient Verschaeren & Mertens onmiddellijk in te lichten indien uw gebruikersnaam en/of paswoord ter kennis komt van derden of ingeval van vermoedens dat dit het geval zou kunnen zijn.

Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze producten en diensten via de Klantenzone na geldige identificatie met uw gebruikersnaam en paswoord, zal worden geacht door u te zijn verricht.


5. Toegang

We stellen alles in werking om toegang te verlenen tot onze Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen we alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen van ons.

Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de Website, en/of enige andere website waartoe dit portaal leidt.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de Website, zouden voorkomen en wijzen elke aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.


6. Privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze Website. Voor meer informatie hierover kan u ons Privacybeleid en Cookiebeleid consulteren.


7. Overige bepalingen

Indien we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie steeds beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Mechelen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.