Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Coronapremie, ecocheques

Sinds 29.07.2021 is er een nieuw wettelijk kader rond de coronapremie gepubliceerd.

Bedrijven mogen dit toekennen vanaf 01.08.2021 indien er tijdens de coronacrisis nog steeds goede resultaten zijn behaald.

De coronapremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques met een maximumwaarde van 500 euro per werknemer. De premie is bijgevolg ook onderworpen aan een gunstige sociale en fiscale behandeling zolang het maximumbedrag gerespecteerd wordt. Tot slot kan de premie worden toegekend tot 31.12.2021 en worden uitbesteed tot 31.12.2022.

Voor werkgevers is er een bijzondere werkgeversbijdrage te betalen van 16,5% en is de premie aftrekbaar als beroepskost. Voor werknemers is dit een netto voordeel.

De kans bestaat dat deze invoering wordt verplicht op sectoraal niveau. Indien u deze premie zou toekennen neem dan zeker contact op met uw sociaal secretariaat om te voorkomen dat u dit niet dubbel zou moeten toekennen aan uw werknemers.

Is er geen sectoraal akkoord over deze premie en een onderneming wil deze invoeren, dan is het noodzakelijk om een ondernemings-cao of individuele overeenkomst af te sluiten. Er kan worden geopteerd om dit aan alle werknemers toe te kennen of een groep op basis van objectieve criteria.

Indien er in 2020 reeds consumptiecheques werden toegekend is het perfect mogelijk om de coronapremie toe te kennen indien de onderneming goede resultaten behaalde.  Bijgevolg zou de werknemer dan maximum 800 euro consumptiecheques kunnen ontvangen.

Een onderneming met ‘goede resultaten’ is niet gedefinieerd. De beslissing wordt genomen tijdens een ondernemingsoverleg en bijgevolg via cao.

 

Ecocheques: aanpassing bestedingslijst

In een voorgaand artikel werd reeds bevestigd dat er een aanpassing zou gebeuren aan de lijst met goederen en diensten die je met ecocheques kan aankopen.Deze lijst is intussen aangepast door de Nationale Arbeidsraad en is terug te vinden via volgende link: http://nar.be/CAO-ORIG/cao-098-08-(13.07.2021).pdf
Deze aanpassing gaat in voege vanaf 01.09.2021.

 

Verhoogde kantoorvergoeding 3de kwartaal 2021

Het maximumbedrag van de kantoorvergoeding wordt voor het 3de kwartaal 2021 verder opgetrokken tot 144,31 euro ipv 129,48 euro, net zoals het vorige kwartaal.
Uiteraard enkel van toepassing in geval van structureel thuiswerk.

 

Landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar opnieuw mogelijk

De Nationale Arbeidsraad heeft twee nieuwe cao’s afgesloten in het kader van een landingsbaan mét uitkering. Deze opname geldt voor werknemers met een zwaar beroep of een lange loopbaan en werknemers in ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden.

Het is wel noodzakelijk dat er nog een sector- of ondernemingscao wordt afgesloten om de leeftijd van 55 jaar te handhaven.
De geldigheidsduur dateert tot 30/06/2023.

 

Lange loopbaan of een zwaar beroep

Eén van volgende voorwaarden voor de werknemer moet voldaan zijn voor een 1/5de of 1/2de vermindering van prestaties.

  • Beroepsloopbaan van 35 jaar als loontrekkende kunnen voorleggen
  • Gewerkt hebben:
    • Over een periode van de laatste 10 kalenderjaren minstens 5 jaar aansluitend een zwaar beroep uitgeoefend hebben;
    • Over een periode van de laatste 15 kalenderjaren minstens 7 jaar aaneensluitend zwaar beroep uitgeoefend hebben;
    • Minimum 20 jaar in een arbeidsregeling met nachtprestaties;
    • In PC 124 mits voorlegging van een attest van de arbeidsgeneesheer dat er een ongeschiktheid is om de beroepsactiviteit

Naast de kader-CAO van de NAR moet er ook een sectorale CAO worden afgesloten die naar de NAR-cao verwijst. Gebeurt dit niet, dan kan de werknemer pas vanaf zijn 60 jaar een uitkering ontvangen.

 

Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

Hierbij moet de aanvangsdatum van de vermindering van arbeidsprestaties gelegen zijn in de periode van erkenning van onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden.

Werknemers kunnen eveneens recht hebben op 1/2de of 1/5de vermindering mét uitkering op 55 jaar, op voorwaarde dat er een cao is afgesloten in het kader van herstructurering of moeilijkheden. Deze cao vermeldt uitdrukkelijk dat de cao van de NAR wordt toegepast.

Lees meer actuele info