Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

BTW-nieuwigheden vanaf 2023

Vanaf 01/01/2023 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen op het vlak van BTW doorgevoerd. Zo wijzigt de verjaringstermijn van drie naar vier jaar, is een tijdige indiening van BTW-aangiftes nog belangrijker en verhogen de interesten. Daarnaast dien je een extra factuurvermelding toe te voegen als je werken in onroerende staat uitoefent.

Uitbreiding verjarings- en bewaringstermijn

Verjaringstermijn

Tot voor 01/01/2023 verstreek de verjaringstermijn voor een vordering van de BTW-administratie pas na het 3de jaar volgend op het jaar waarin de BTW opeisbaar werd. Bij het niet- of laattijdig indienen van een aangifte, verlengt de wetgever de termijn tot 31 december van het 4de jaar.

Een voorbeeld:

Tijdige indiening van de kwartaalaangifte over de periode april 2023 – juni 2023, maar de aangifte over de periode juli 2023 – september 2023 is te laat ingediend?

  • Verlenging verjaringstermijn tot 4 jaar: periode juli 2023 -september 2023
  • Verjaringstermijn van 3 jaar: periode april 2023 – juni 2023

Bewaringstermijn

De termijn voor het bewaren van boekhoudkundige documenten is verlengd naar tien jaar. Dit geldt ook voor digitale gegevens.

Voor investeringen en onroerende goederen is dit 15, tot zelfs 25 jaar!

Tijdige indiening van BTW-aangiftes is nog belangrijker!

De termijn voor de indiening en betaling van de BTW-schuld is zowel voor maand- als kwartaalaangevers de 20ste van de maand, volgend op het aangiftetijdvak.

In de praktijk: periode januari 2023 - maart 2023 = uiterste termijn 20 april 2023.

Dien je een aangifte te laat in? Dan ben je een boete van € 100,00 per aangifte en per maand vertraging verschuldigd, met een maximum van € 1.000,00. Momenteel geldt er nog een administratieve tolerantie als je BTW-aangifte uiterlijk de 10de dag van de daaropvolgende maand ingediend is. Dit geldt niet voor de betalingstermijn.

Lever dus tijdig je documenten aan!

Verhoging interesten

De nalatigheidsintresten werden verhoogd tot 8 % en de moratoriumintresten tot 6 %.

Werken in onroerende staat? Aanpassing factuurvermelding

Vanaf 01/01/2023 dien je bij werken in onroerende de factuurmelding “BTW verlegd” te vervangen door een uitgebreidere vermelding. De verantwoordelijkheid voor een foutieve facturatie verschuift naar de afnemer. Hij heeft nu één maand de tijd om dit schriftelijk te betwisten. Doet hij dit niet binnen deze termijn, dan vervalt de aansprakelijkheid van jou als dienstverrichter.

Neem dus zeker de volgende mededeling op wanneer je de BTW verlegd naar je afnemer:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten".

« Autoliquidation: en l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

Lees meer actuele info