Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Ontwerpakkoorden en laatste
verlenging tijdelijke werkloosheid

Verlenging tijdelijke werkloosheid

De tijdelijke werkloosheid overmacht corona werd verlengd tot 31.12.2021. Bijgevolg blijft de uitkering van 70 % behouden, evenals de extra vergoeding van  5,64 euro per werkloosheidsdag (bedrag vanaf 01.09.2021) en de verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15%. Verder hoeven er nog steeds geen extra formaliteiten verzorgd te worden met uitzondering van het scenario 5 door de werkgever.

Wat niet verlengd werd, is de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Langdurig werklozen zien hun uitkering dalen naargelang de duurtijd van de werkloosheid. Dit gegeven was niet van toepassing op de corona-werkloosheid maar zal nu wel het geval zijn vanaf 01.10.2021.

 

Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht corona 2021

De regering heeft beslist om de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens corona opnieuw gelijk te stellen voor 2021 met betrekking tot opbouw van vakantierechten: zowel berekening vakantiedagen als vakantiegeld.

Het is nog niet duidelijk hoe de financiële compensatie voor de werkgevers er uit zal zien. Van zodra er duidelijkheid is, komen we hierop terug.

 

PC 200 – ontwerpakkoord

De sociale partners hebben voor 2021-2022 een ontwerpakkoord bereikt dat momenteel nog goedgekeurd moet worden. De krachtlijnen zijn als volgt:

  • Verhoging lonen met 0,4 %;
  • Toekenning coronapremie voor ondernemingen met een bepaalde omzetstijging;
  • Verlenging rechten inzake SWT, tijdskrediet en landingsbaan;
  • Verhoging fietsvergoeding en jaarlijkse bruto grensbedrag voor de tegemoetkoming in het privévervoer.

Van zodra dit definitief is, zullen wij dit bevestigen.

 

PC 124 – versoepeling bijkomende uren (KB 213)

De normale voorziene arbeidstijd voor arbeiders in PC 124 is 8u per dag en 40u per week. In het kader van KB 213 is het toegelaten om maximum 1u per dag extra te overschrijden, alsook 180u op jaarbasis.

Hiermee kunnen arbeiders gedurende 26 weken lang, 9u per dag en 45u per week werken. In dit regime mag er ook afgeweken worden van het verbod op zaterdagwerk. Uren gepresteerd op zaterdag zijn wel aan 50 % toeslag verschuldigd.

In de ontwerptekst is het voorstel gedaan om de dagelijkse overschrijding op te trekken naar 1,5u per dag in de plaats van 1u per dag en de inhaalrust uit te breiden tot 12 maanden in de plaats van 6 maanden. De inhaalrust is niet verplicht mits uitbetaling van deze overuren aan 120 % van het uurloon.

Als laatste werd ook het voorstel gedaan om de belastingvermindering in het kader van de bedrijfsvoorheffing te verhogen tot 180u per werknemer per kalenderjaar in plaats van 130u. Dit zou dan van toepassing zijn van 01.07.2021 – 30.06.2023.

Er is nog geen uitsluitsel over deze versoepeling. Van zodra dit het geval is, bevestigen we dit en zal dit in werking treden 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer actuele info