Accountancy & tax
We houden je op de hoogte

Taks op effectenrekeningen

Nadat het Grondwettelijk Hof de taks op de effectenrekening heeft vernietigd, heeft de Kamer begin dit jaar een nieuw wetsontwerp ingediend, hetwelk in de Kamercommissie reeds in eerste lezing werd goedgekeurd.

Het betreft hier een nieuwe taks en wordt aanzien als een jaarlijkse belasting op het aanhouden van een effectenrekening ( = een rekening waarop financiële instrumenten mogen worden gecrediteerd of gedebiteerd ).
Deze nieuwe taks viseert alle financiële instrumenten en geldmiddelen die worden aangehouden op een effectenrekening, ongeacht of deze worden aangehouden door natuurlijke personen, rechtspersonen of oprichters van juridische constructies in de zin van de Kaaimantaks.

Om de heffingsgrondslag te kunnen bepalen voorziet het wetsontwerp een overgangsbepaling, waarbij de eerste referentieperiode aanvangt op de dag van inwerkingtreding van de wet (zijnde bekendmaking in het Belgisch Staatsblad) en eindigt op 30 september 2021.

De taks zal enkel geheven worden indien de gemiddelde waarde van de op de effectenrekening aangehouden belastbare financiële instrumenten meer dan 1 miljoen euro bedraagt.

Het tarief van de nieuwe taks bedraagt 0,15 %.

Het zijn de financiële instellingen, die fungeren als tussenpersoon, die de taks zullen heffen.

Lees meer actuele info